the image title

פסקי דין פלילים

ראו החלטה יפה (זיכוי) בבית משפט לנוער בת"א ע"י כב' השופטת ליזי פרוינד:


הנאשם זוכה מעבירה של החזקת 24.78 גרם של קנאביס לצריכתו העצמית.

הטענה היתה לפסלות הסמים שנתפסו בחדרו של הנאשם. השוטרים הגיעו ללא צו לביתו של הנאשם כדי לעצור אותו בחשד לעבירת אלימות שהתבצעה שבועיים קודם לכן.

את דלת הבית פתח אביו של הנאשם, שהוביל אותם לחדרו של הנאשם. כאשר נכנס אחד השוטרים לחדר הריח ריח של קנאביס, וחיפש במכנסיו של הנאשם ובחדרו.

השופטת פרוינד פוסלת את הממצאים שנתפסו בחיפוש משני טעמים:

ראשית - תנאיו של סעיף 24 לחוק המעצרים לא התקיימו - שכן השוטרים לא הודיעו לנאשם ולאביו את סיבת העיכוב/מעצר בעת שנכנסו לבית.

שנית - בעת הכניסה לבית, לא היה חשד סביר לביצוע פשע שהתרחש זה מקרוב, ועל כן היתה צריכה להיות הסכמה מדעת לכניסת השוטרים לבית.

היתה הסכמה - אך היא לא היתה מדעת.

יש לציין שהשופטת סברה כי גם לאחר שנכנס השוטר לחדר והריח קנביס עדיין לא קמה לו סמכות לחיפוש - כיון ששימוש עצמי איננה עבירת פשע -

(הערה: יש לזכור כי על פי סעיף 28 לפקודת הסמים - יש להחיל את סעיף 25 לפסד"פ גם על חשד לביצוע עוון).

ראו קביעתה של השופטת פרוינד לפיה כללי הפסלות של בן חיים "מקבלים משנה תוקף בעניינו של קטין ובהקפדה היתרה, המצופה מגורמי החוק בדבר כיבוד זכויותיהם".

עוד העירה, כי כלל לא ברור מדוע היה צריך לעצור את הקטין בביתו, וראוי היה לזמן את הקטין לתחנת המשטרה.

יש היתר פרסום.

 

חוסר התנגדות לכניסת שוטרים לבית ולחדר אינה הסכמה מדעת לחיפוש לפי בן חיים

 

 

פנה אלינו