שכר מינימום

שכר מינימום

כל עובד חייב לקבל לפחות שכר מינימום הקבוע בחוק

שכר מינימום

 

החובה לשלם לעובד שכר אשר אינו נמוך משכר מינימום מעוגן בחוק שכר מינימום תשמ"ז – 1987. בהתאם לסעיף 2, הזכות לקבלת שכר מינימום מוקנית לכל עובד שכיר אשר מלאו לו 18. על פי סעיפים 16 ו-17, ניתן לקבוע שכר מינימום מופחת לנוער ואנשים עם מוגבלויות. הזכות אשר מוקנית בדין אינה ניתנת לוויתור, התניה או פדיון ומהווה זכות קוגנטית. הסנקציה כלפי מעביד אשר מפר חוק זה עלולה להגיע ל-6 חודשי מאסר ותשלום קנסות (סעיף 14 לחוק).

סעיף 1 לחוק קובע את שיעור שכר המינימום ברף של 47.5% מהשכר הממוצע במשק. בהתאם לכך, שכר מינימום לשעה הינו נגזרת של 186 שעות משכר זה. חשוב לציין כי שכר המינימום עשוי לעלות לאור עלייה של השכר הממוצע במשק, אך אינו יכול לרדת.

החוק אינו מגדיר או קובע מהי משרה מלאה, דבר הנקבע לפי הנוהג במקום העבודה ובהתאם לאופי המשרה. לכן, אין דרישה דווקנית כי משרה מלאה תהיה בהיקף של 186 שעות חודשיות. הרצון להימנע מקביעת מכסת שעות אשר תגדיר משרה מלאה נועדה למנוע מצבים בהם מעסיקים יעסיקו באופן מלאכותי תחת מכסת שעות נמוכה באופן מועט מן הקבוע בחוק תוך כוונה להתחמק מהזכויות הסוציאליות המוקנות לעובד במשרה מלאה.

הגנות על העובד

במצבים בהם המעביד לא ניהל רישום נוכחות וחילופין לא ניתן לעובד פירוט שכר מתבססת חזקה כי לא שולם שכר מינימום. חזקה זו אשר מעוגנת בסעיף 7 ב' לחוק, עשויה להטיב עם העובד ולסייע לו בהליך המשפטי.

על פי סעיף 7 א', חל איסור מוחלט על המעביד לפטר עובד בעקבות הגשת תלונה כנגדו על בסיס חוק שכר מינימום/פגיעה בשכר / פגיעה בקידום / פגיעה בתנאי העבודה וכדומה.

בית הדין רשאי לתת צו מניעה כנגד פיטורים במקרה של פגיעה בזכות העובד בעניין זה. כמו כן, בית הדין רשאי לחייב את המעסיק להחזיר עובד שפוטר בשים לב לנסיבות העניין ואת ההשפעות של אקט משפטי זה על יחסי העבודה.

בנוסף, במקרה של אי תשלום שכר מינימום, בית הדין רשאי לפסוק לטובת העובד פיצויים מוגדלים.

 

פנה אלינו