the image title

דיני עבודה

דיני העבודה או משפט עבודה עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה, בתחומים הבאים:

 

קיומם של יחסי עובד-מעביד, מערכת היחסים החוזית בין העובד לבין המעביד והסדרת היחסים לפי החוזה בין הצדדים.


חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים לפי הדין החקוק, ובפרט לפי חקיקת המגן, אשר מעניקה לעובד הגנות הגוברות על ההסכמות החוזיות בין הצדדים.


משפט העבודה הקיבוצי - במסגרתו מוסדרים היחסים שבין ארגון עובדים למעביד, בתחומים כגון חופש ההתאגדות, זכות השביתה והסכם קיבוצי. בנוסף, תחום זה מתייחס לצווי ההרחבה וליחסים שבין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים.


ייחודם של דיני העבודה מודגש בישראל (ובמדינות אחרות) בין היתר דרך קיומן של ערכאות נפרדות ומתמחות המיוחדת לתחום זה - בתי הדין לעבודה.

 

מטרת קיום דיני עבודה - כל הדינים שמגינים על העובד מפני המעסיק שלו. 

 

דיני עבודה מהווים הפורמט המגן על המעסיק מפני דברים שעשויים לפגוע בו. 

 

ייצוג עובד או מעביד אינו תחום זוהר וצבעוני. חשיבותו הרבה נוסעת מהעיסוק בשאלות קיומיות של זכויות ופרנסה. זכותו של עובד לדעת כי יש לו בטחון ממקום העבודה ויש מי שיגן על זכויותיו - אם נפגעו. זכותו של המעביד שלא להיות מנוצל , נסחט או מרומה על ידי העובד שלו. 

התחום מרתק ולא ניתן להפריז מחשיבותו לחייו של הלקוח ולמשפחתו.

 

אם תבואו לפגישה, יהיו בידכם כל הרעיונות שצריך על מנת לתבוע או להגן על תביעה בענייני עבודה. 

הבדיקה ללא תשלום. עזר מבורך ושות' - עורכי דין , פלא : 0605-330683

 

 

פנה אלינו